اثربخشی برنامۀ آموزش آوازخوانی ریتمیک بر تنظیم هیجان نوجوانان با اختلال طیف اوتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آوازخوانی ریتمیک بر تنظیم هیجان نوجوانان با اختلال طیف اوتیسم انجام شده است. به این منظور 20 نفر از نوجوانان با اختلال طیف اوتیسم 12 تا 15 سالۀ شهر تهران در سال تحصیلی 1398-1399، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند در دسترس انتخاب و بررسی شدند. این افراد به‌صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. چک‌لیست تنظیم هیجان کودکان (شیلدز و سیچتی، 1998) به‌منظور سنجش تنظیم هیجان شرکت‌کنندگان در این پژوهش به‌کار رفت. سپس ضرورت طرح و نحوۀ اجرای آوازخوانی ریتمیک برای والدین و نوجوانان شرح داده شد. پانزده جلسه (هر جلسه 45 دقیقه) به‌صورت دو روز در هفته طی برای گروه آزمایش برگزار شد و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. در پایان، مقیاس به‌کاررفته در پژوهش مجدداً برای گروه کنترل اجرا شد. اطلاعات پژوهش، جمع‌آوری و یافته‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشانگر اثربخشی آموزش آوازخوانی ریتمیک بر تنظیم هیجان نوجوانان با اختلال طیف اوتیسم با اندازۀ اثر 313/0 (01/0 ≤ P) است. پیشنهاد می‌شود در مراکز آموزش و توان‌بخشی نوجوانان با اختلال طیف اوتیسم، از آوازخوانی ریتمیک در جهت بهبود تنظیم هیجان آنان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Rhythmic Singing Training Program on Emotion Regulation of Adolescents with Autism Spectrum Disorder

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Taghilou 1
  • Leila Kashanivahid 2
  • Samira Vakili 3
1 Master of Psychology of Exceptional Children, Science and Research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Departement of Psychology and Special Education, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of a rhythmic singing training program on emotion regulation in adolescents with Autism Spectrum Disorder. For this purpose, 20 students with Autism Spectrum Disorder were selected and randomly divided into two groups, an experimental and a control group, based on their age, IQ, and level of functioning. Emotion Regulation Checklist (Shields & Cicchetti, 1998) was used as a measurement tool in this study. The experimental group experienced 15 sessions of rhythmic singing (45 minutes per session) and the control group waited on the waiting list. At the end, the emotion regulation checklist was again used for the posttest phase and all data were analyzed with SPSS software using Multiple Analysis of Covariance (MANCOVA). The findings showed that rhythmic singing training program was effective on emotion regulation of adolescents with Autism Spectrum Disorder with an effect size of 0.313 (p≤0.01). Thus, this intervention can be used to enable exceptional adolescents to improve their emotion regulation, especially adolescents with autism spectrum disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rhythmic Singing Training Program
  • Emotion Regulation
  • Adolescents with Autism Spectrum Disorder
عتیق، آ. (1395). کاربرد فعالیت‌های موسیقایی در مداخله‌های کاردرمانی کودکان با اختلال طیف اوتیسم. تعلیم و تربیت استثنایی، 5(142). 25-32.
محمودی، م.، برجعلی، ا.، علیزاده، ح.، غباری بناب، ب.، اختیاری، ح.، و اکبری زردخانه، س. (1395). تنظیم هیجان در کودکان با اختلال یادگیری و کودکان عادی. فصلنامۀ علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی 4(3)، 69-84.
مقدم، ک.، و زاده‌محمدی، ع. (1395). مقدمه‌ای بر هنردرمانی خانواده‌محور و کودکان مبتلا به اختلال‌های طیف اوتیسم (خودمانده). تهران: آوای نور.