مقایسه همدلی شناختی و عاطفی در کودکان با اختلال رفتاری برونی‌سازی شده و عادی با در نظر گرفتن نقش جنسیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه همدلی شناختی و عاطفی (سرد و گرم) در کودکان با اختلال رفتاری برونی‌سازی شده و کودکان عادی با در نظر گرفتن نقش جنسیت بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری موردمطالعه کلیه دانش آموزان دوره ابتدایی (سنین 8 تا 12 سال) شهر تبریز در سال تحصیلی 97_ 98 بودند. از این جامعه تعداد 100 کودک مبتلا به اختلالات رفتاری برونی‌سازی شده (50 دختر و 50 پسر) و 100 کودک عادی (50 دختر و 50 پسر) به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای با استفاده از پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) فرم معلم انتخاب شدند. به‌منظور سنجش همدلی شناختی و عاطفی از مقیاس همدلی دادس استفاده گردید. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که همدلی شناختی و عاطفی درکودکان مبتلا به اختلالات رفتاری برونی‌سازی شده نسبت به کودکان عادی متفاوت می‌باشد (10/15 F=، 05/0>p)، همچنین همدلی شناختی و عاطفی در بین دختران و پسران نیز متفاوت می‌باشد (79/34 F=، 05/0>p). با توجه به یافته‌ها نتیجه‌گیری می‌شود همدلی شناختی و عاطفی در کودکان با اختلال رفتاری برونی‌سازی شده ضعیف‌تر از کودکان عادی است و دختران در همدلی شناختی و عاطفی عملکرد بهتری نسبت به پسران دارند. این یافته‌ها به درک بهتر این اختلال و ارائه راهکارهای مختلف درمانی کمک می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Cognitive and Affective Empathy Between Children with Externalized Behavioral Disorder and Normal Children: Considering the Role of gender

نویسندگان [English]

  • Roghaye Abdolrahimpour 1
  • Mansour Bayrami 2
  • Touraj Hashemi Nosratabad 3
1 M A in Clinical Child and Adolescent psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tabriz , Tabriz, Iran.
2 Professor of Psychology department, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Professor of Psychology department, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to compare cognitive and affective empathy (Hot - Cold) between children with externalized behavioral disorder and normal children by considering the role of gender. The method of this study was descriptive and causal-comparative. The statistical population included all primary school students (8 to 12 years old) in Tabriz in the 2018- 2019 academic year. From this population, 100 children with externalized behavioral disorder (50 girls and 50 boys) and 100 normal children (50 girls and 50 boys) were selected by random multistage cluster sampling model using the CSI-4 teacher form questionnaire. In order to measure cognitive and affective empathy, Dads empathy scale was used. The results of multivariate analysis of variance showed that cognitive and affective empathy in children with externalized behavioral disorders is different from normal children (p<0/05,F=15/10) also cognitive and affective empathy are different between girls and boys (p<0/05,F=34/79). According to the results, cognitive and a ffective empathy are weaker in children with externalized behavioral disorders than in normal children and girls had better performance in cognitive and affective empathy than boys.These findings help to better understand this disorder and variety of therapies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Externalized Disorders
  • Gender
  • Cognitive and Affective Empathy
خانجانی، ز.، شریعتی، م.، و یادگار، ا. (1393). مقایسه تحول همدلی در کودکان دارای اختلالات درونی‌سازی 5 تا 11 سال. نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی. 7(27). 54-39.
خانجانی، ز.، و بهادری خسروشاهی، ج. (1396). بررسی تحول همدلی، اختلالات درونی‌سازی و برونی‌سازی دردانش آموزان دختر و پسر 5 تا 11 سال. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی. 8(30). 218-195.