اثربخشی درمان شناختی - رفتاری گربه مقابله‌گر بر میزان جرأت‌ورزی در کودکان با اختلال اضطراب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران.

2 عضو هیات علمی و استاد تمام دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 عضو هیات علمی و دانشیار روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان شناختی - رفتاری گربه  مقابله‌گر بر میزان جرأت­ورزی کودکان دارای اختلال اضطرابی بود. مطالعه حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش­آزمون– پس­آزمون، پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش-آموزان مبتلا به اختلال اضطرابی شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بود. در این پژوهش تعداد 30 کودک دبستانی مبتلا به اختلال اضطراب با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی، در گروه­های آزمایش و کنترل گمارده شدند (در هر گروه 15 کودک). گروه آزمایش به مدت 16 جلسه 60 دقیقه­ای، مداخله شناختی - رفتاری گربه ­ مقابله­گر (کندال، 2006) را دریافت نمودند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه مقیاس چند­بعدی (اضطراب کودکان MASC) و پرسشنامه جرأت­ورزی کودکان (CATS) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به­شیوه تحلیل واریانس چندمتغیره و t وابسته با استفاده از نرم­افزار آماری 24-SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار­گرفت. نتایج نشان­داد که برنامه درمانی گربه  مقابله­گر بر افزایش جرأتمندی (001/0p<) کودکان مبتلا به اختلال اضطرابی تأثیر معنادار دارد. یافته­های پژوهش حاضر بیانگر آن بود که برنامه درمانی گربه  مقابله­گر با بهره­گیری از راهبردهای سودمند رفتاری با تأکیدی بر عامل­های پردازش اطلاعات شناختی همراه با اضطراب افراد و نیروهای اجتماعی، نوعی ترکیب عقلانی را معرفی می-کند که می­تواند برای افزایش جرأت­ورزی کودکان مضطرب مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Coping Cat cognitive – behavior therapy on Assertiveness in children with Anxiety Disorders

نویسندگان [English]

  • Hanie Shokri Mirhosseini 1
  • Hamid Alizadeh 2
  • Noorali Farrokhi 3
1 Ph.d student,Azad Islamic University of Save,Save,Iran
2 Professor of psychology faculty of psychology & education Allame Tabatabaei, University,Tehran,Iran.
3 Associate professor of educational psychology Allame Tabatabaei University,Tehran,Iran.
چکیده [English]

The present study was aimed investigated to the effectiveness of coping cat cognitive – behavior therapy on Assertiveness in Children with Anxiety Disorders. This study was a semi-experimental study with pre-test, post-testand igndes acontrol group. The statistical population of the current study included students with anxiety disorders in Tehran city in the academic years 2018-19. 30 primary school children with anxiety disorder were selected through purposive sampling method and they were randomly assigned into experiment and control group (each group of 15 children). The experiment group received 16 sessions of training the coping cat program cognitive-behavioral therapy (Kendal, 2006) During 60 minutes in each session. The applied questionnaires in this study included the Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC)(March, 1997),children action tendency scale(CATS)(Robert H Deluty,1979).The data from the study werethrough analyzed Multivariate variance and T testusing metod with SPSS24 statistical software. The results showed that coping cat program has significant effect on increase Assertiveness behavior in the children with anxiety disorder (p<0/001). Findings of the present study that reveal coping cat programtherapy can be used with beneficial behavioral strategies with an emphasis on cognitive processing factors along with anxiety and social forces that introduces a kind of rational combination that can be used to increase assertiveness in the students with anxiety disorder

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coping cat program
  • Assertiveness
  • Anxiety
انجمن روان‌پزشکی آمریکا. (2013). راهنمای تشخیصی و آماری اختلال­های روانی ویرایش پنجم. مترجم، فرزین رضاعی (1397). تهران: ارجمند.
بازرگان، م.، و امیری. (1397). اثربخشی درمان شناختی - رفتاری واحدپردازه‌ای بر اضطراب ریاضی و ابراز وجود دانش‌آموزان. مجله اصول بهداشت روانی. 20(6)، 417-428.
ذوالفقاری، آ.، و الهی. (1399). سطح اضطراب کودکان در ارتباط با میزان آگاهی و نگرش آن‌ها از بیماری کرونا بر اساس مدل باور سلامتی و میزان استرس، اضطراب و افسردگی مادران.  فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی. 14(1)، 34-50.
کندال، ف. س.، و هدکی، ک. (2006). درمان شناختی- رفتاری اضطراب برای کودکان و نوجوانان. حمید علیزاده و علی محمد گودرزی (1397). تهران: روان.
کریمی، ج.، و همایونی، ه. (1393). ارزشیابی ویژگی­های روان­سنجی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 6 (4)، 885-894.
مشهدی، ع.، سلطانی، ش.، و بهرامی م. (1391). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان. مجله روان‌شناسی کاربردی. 6 (1)، 70-87.‎
ویس‌کرمی، ح. ‌ع.، اداوی، ح., و امیریان، آ. (1396). اثربخشی آموزش مداخله‌ شناختی-رفتاری در کاهش اضطراب امتحان و کمرویی دانش‌آموزان. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی. 8 (3)، 29-45.