اثربخشی مشاوره‌ کوتاه مدت راه حل محور بر اعتیاد به اینترنت نوجوانان پسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران ایران

2 گروه آموزشی روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران، تهران ایران

3 کاندیدای دکتری تخصصی مشاوره، گروه روان‌شناسی و مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

10.22034/ceciranj.2020.193092.1229

چکیده

چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی اثر مشاوره کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور، بر اعتیاد به اینترنت پسران نوجوان بود. روش: روش این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح نیمه‌آزمایشی پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون، با گروه کنترل بود. جامعه‌ آماری پژوهش، شامل همه دانش‌آموزان پسر دبیرستانی دوره دوم مشغول به تحصیل در منطقه‌ 16 آموزش و پرورش شهر تهران بود. از میان مدارس آن منطقه، یک دبیرستان پسرانه به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و از بین کلیه دانش‌آموزان آن دبیرستان،30 نفر بر اساس بالاترین نمرات کسب شده در پرسشنامه‌ اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT) انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی در8 جلسه‌ 75 دقیقه‌ای تحت مشاوره‌ گروهی کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور قرار گرفت، اما گروه کنترل در این مدت هیچ مشاوره‌ای دریافت نکرد. در پایان دوره، از هر دو گروه پس‌آزمون گرفته شده و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری (SPSS) و آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مشاوره‌ کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور در کاهش اعتیاد به اینترنت شرکت‌کنندگان تأثیر معناداری داشته است. نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مشاوره‌ کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور می‌تواند مداخله‌ای مؤثر برای کاهش اعتیاد به اینترنت نوجوانان -باشد. یافته‌های این پژوهش، فراگیری اصول مشاوره و روان‌درمانی کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور را حائز اهمیت بیشتر می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Solution-Focused Brief Counseling on Internet Addiction in Adolescent Boys

نویسندگان [English]

  • yaser madani 1
  • ghasem tasiye hoseini 2
  • sahar samady 3
1 Department of Educational Psychology and Counselling, Faculty of Psychology and Educational Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Educational Psychology and Counselling, Faculty of Psychology and Educational Science, University of Tehran, Tehran, Iran
3 . Ph.D. Student of Consultation, Department of Psychology & Counseling, School of Psychology & Education, University of Hormozgan, Bandarabbas, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Aim: The purpose of this study was to recognize the effectiveness of solution-focused brief counseling on internet addiction among adolescent boys. Methods: In this quasi‌ experimental study, we used a pretest/posttest design with a control group. The population included all male students in Tehran’s 16th district. One of the local high schools was selected through convenient sampling. From among all of the students in that high school, 30 were selected based on the highest scores obtained in the Young Internet Addiction Test (IAT) and placed in the two experimental and control groups. Six 75-minute sessions of solution-focused brief counseling were held for the experimental group, and the control group did not receive any counseling during this period. At the end of the experiment, post-test was administered to both groups, and the data was analyzed through descriptive statistics and covariance analysis. Results: The result showed that counseling had a significant effect on reducing internet addiction in adolescents. Conclusion: It seems that solution-focused brief counseling is a suitable method in reducing internet addiction among male adolescents. The findings highlight the importance of learning the principles of solution-focused brief counseling and therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "internet addiction"
  • "solution focused brief counseling"
  • "group counseling"