اثربخشی فعالیت‌های حرکتی با و بدون موسیقی بر چالاکی دست‌های کودکان با اختلال طیف اُتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی- رشد حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه یادگیری و کنترل حرکتی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

3 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی فعالیت‌های حرکتی با و بدون موسیقی بر چالاکی دست‌های کودکان با اختلال طیف اُتیسم بود. این مطالعه از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان (50 کودک؛ 18 دختر و 32 پسر) با اختلال طیف اُتیسم با عملکرد بالا در شهر کرمان بود که از بین آن‌ها 22 کودک (15 دختر و 17 پسر) از مرکز اُتیسم در دامنه سنی 7 تا 10 سال به‌صورت در دسترس انتخاب شدند و سپس به‌صورت تصادفی در گروه‌های پژوهش تقسیم شدند. ابزار سنجش شامل آزمون ارزیابی حرکات کودکان ویرایش دوم
 (MABC-2) بود. مداخله حرکتی مدنظر به‌مدت 12 هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه به‌مدت 45 تا 60 دقیقه اجرا شد و همچنین در جلسات از موسیقی اُرف استفاده شد. به‌منظور تحلیل داده‌ها، از آزمون­های تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تک‌متغیره و از نرم‌افزار 20Spss- استفاده شد. نتایج نشان داد، گروه مداخله حرکتی همراه با موسیقی اثربخشی بیشتری بر بهبود آیتم‌های چالاکی دست‌ها در این کودکان داشت. همچنین گروه مداخله حرکتی بدون موسیقی نیز، باعث بهبود این آیتم‌ها شد؛ اما این اثرگذاری به‌اندازه گروه مداخله حرکتی همراه با موسیقی نبود (001/0>P). بر اساس یافته‌های پژوهش، فعالیت‌های موسیقایی- حرکتی، می‌تواند به‌عنوان یک مداخله درمانی حرکتی مناسب برای بهبود چالاکی دست‌های این کودکان پیشنهاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of motor activities with and without music on manual dexterity in children with Autism Spectrum Disorder

نویسندگان [English]

  • Salman Soltani Nejad 1
  • Ali Kashi 2
  • Mahshid Zarezadeh 3
  • Abdollah Ghasemi 4
1 Ph.D student of Motor Behavior and Motor Development, Department of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor at Sport Sciences Research Institute, Department of Motor Learning and Control, Sport Sciences Research Institute, Tehran, Iran
3 Associate Professor at Shahid Bahonar University, Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kerman, Iran
4 Associate Professor at Science and Research Branch Islamic Azad University, Department of Motor Behavior, Faculty of Humanities, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of motor activities with and without music on manual dexterity in children with Autism Spectrum Disorder (ADS). The present study was Quasi-experimental with pre test, post test and control group design. The statistical population of this study included all of the high-functioning children with Autism Spectrum Disorder in Kerman, from among whom 22 children (17 boys and 5 girls) in the range of 7-10 years old were selected from Autism Center and then randomly assigned to research groups. The research tool included Movement Assessment Batteryfor Children--Second Edition (MABC-2). The considered motor interventions were performed for 12 weeks, three sessions per week and 45 to 60 minutes for each session and also the Orff music was used during the sessions. Data were analyzed using multivariate and univariate covariance and SPSS20 software. The results showed, the intervention group with music had a greater effect on improving children's manual dexterity items. Also, the intervention group without music was improved in these items, but this effect was not as effective as the intervention group with music (P<0.001). According to the findings, that musical - motor activities can be recomended as a motor therapy intervention to improve manual dexterity for these children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autism Spectrum Disorder
  • Manual dexterity
  • Musical activities
  • Motor skills
اکبری‌پور، ر.، دانشفر، ا.، و شجاعی، م. (1396). اعتبارسنجی مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان- ویرایش دوم در رده سنی دوم شهر تهران. نشریه توانمندسازی کودکان استثنائی. 8(4)، 127-121.
اکبری‌پور، ر.، دانشفر، ا.، و شجاعی، م. (1397). پایایی مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان- ویرایش دوم (MABC-2) در کودکان 7 تا10 ساله شهر تهران. فصلنامه طب توان‌بخشی. 7(4)، 96-90.
رجبی، ف.، نمازی­زاده، م.، و بادامی، ر. (1394). تأثیر تمرینات پایه ژیمناستیک بر مهارت‌های حرکتی کودکان مبتلا به‌اختلال اُتیسم. مجله رفتار حرکتی. 7(20)، 88-73.
ژکان، م.، حسینی، س. ع.، محمدی، م. ر.، و صالحی، م. (1391). تأثیر آموزش مهارت‌های تمرین توپ بر رفتار تطابقی کودکان مبتلا به‌ اُتیسم با عملکرد بالا. مجله توان‌بخشی. 13(5)، 136-144.
کیهانی، ف.، و کوثری، س. (1393). تأثیر یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر رشد مهارت‌های کنترل شیء کودکان مبتلا به‌ اختلال اُتیسم با عملکرد بالا (HFA). مجله رفتار حرکتی. 6(18)، 116-103.
مرادی، هـ.، سهرابی، م.، طاهری، ح. ر.، خداشناس، ع.، و موحدی، ا. ر. (1397). تأثیر یک دوره فعالیت‌های حرکتی همراه با موسیقی بر عملکرد تعادلی، سرعت دویدن و چابکی در کودکان مبتلا به‌اختلال اُتیسم. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. 20(3)، 42-29.