پیش‌بینی اشتیاق شغلی، بر اساس بهزیستی روان‌شناختی و امید به ‌زندگی در معلمان دانش‌آموزان آهسته‌گام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی کودکان استثنائی و عمومی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، پیش‌بینی اشتیاق شغلی بر اساس بهزیستی روان‌شناختی و امید به ‌زندگی در معلمان دانش‌آموزان آهسته‌گام بود. این مطالعه، یک پژوهش توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل 540 نفر (346 زن و 194 مرد)، از میان معلمان دانش‌آموزان آهسته‌گام شهر تهران در سال 1398 بود که تعداد 100 معلم (59 زن و 41 مرد) با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه‌های اشتیاق شغلی شوفلی و سالانوا (JEQ)، بهزیستی روان‌شناختی ریف و کیز (PBWS) و امید به زندگی میلر (LEQ) بود. داده‌ها با روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به‌شیوه همزمان در نسخه 24 نرم‌افزار بسته آماری در علوم اجتماعی تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد، اشتیاق شغلی با بهزیستی روان‌شناختی (36/0=r) و امید به‌زندگی (39/0=r) معلمان دانش‌آموزان آهسته‌گام رابطه مثبت و معنادار داشتند. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد، متغیرهای پیش‌بین به‌طور معناداری توانستند 1/24 درصد از واریانس اشتیاق شغلی معلمان دانش‌آموزان آهسته‌گام را پیش‌بینی کنند که در این پیش‌بینی، سهم بهزیستی روان‌شناختی بیشتر از امید به ‌زندگی بود (05/0P<). نتایج حاکی از اهمیت بهزیستی روان‌شناختی و امید به‌ زندگی در پیش‌بینی اشتیاق شغلی معلمان دانش‌آموزان آهسته‌گام بود. بنابراین، به‌ مشاوران و درمانگران پیشنهاد می‌شود، برای بهبود اشتیاق شغلی این معلمان، میزان بهزیستی روان‌شناختی و امید به ‌زندگی آن‌ها را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting job engagement based on psychological well-being and life expectancy in teachers of Slow Paced Students

نویسندگان [English]

  • Majid Hadavand 1
  • Parisa Tajalli 2
  • Mansoreh Shahriari Ahmadi 2
1 PhD Student of Psychology and Education of Exceptional Children, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University of Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Exceptional Children and General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University of Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was aimed to predict job engagement based on psychological well-being and life expectancy in teachers of slow paced students. It was a descriptive-analytical study of correlational type among teachers of slow paced students of Tehran City in 2019. Research population consisted of 540 individuals (346 female and 194 male) from among whom 100 teachers (59 female and 41 male) were selected by simple random sampling method. All participants completed the Schaufeli & Salanova Job Engagement Questionnaire (JEQ, 2002), Ryff & Keyes Psychological Well-Being Scale (PWBS, 2008) and Miller's Life Expectancy Questionnaire (LEQ, 1998). Data were analyzed by Pearson correlation and multiple regression by SPSS (version 24). The findings showed job engagement have a positive and significant relationship with psychological well-being (r=0/36) and life expectancy (r=0/39) in teachers of slow paced students. The results of multiple regression showed that predicting variables were significantly able to predict 24/1 percent of variance of job engagement in teachers of slow paced students that in this predicting the share of psychological well-being was higher than life expectancy (P<0/05). The results indicated the importance of psychological well-being and life expectancy in predicting the job engagement in teachers of slow paced students. Therefore, it is suggested to counselors and therapists to improve their job engagement, increasing the level of psychological well- being and life expectancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job engagement
  • life expectancy
  • psychological well-being
  • slow paced
بیانی، ع. ا.، کوچکی، م.، و بیانی، ع. (1387). روایی و پایایی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف. مجله روانپزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران. 14(2)، 20-8.
تمنایی‌فر، م. ر.، و گل‌محمدی، ص. (1394). مقایسه بهزیستی روان‌شناختی، استرس شغلی (تنیدگی شغلی) در بین معلمان مدارس استثنائی و عادی شهر اصفهان. دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه.
تیموریان، ا.، دولتشاه، ز.، و ملکشاهی، م. (1397). بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی با اشتیاق شغلی معلمان مقطع متوسطه شهر اردبیل. نشریه مطالعات آموزشی مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش. 7(2)، 53-33.
حاجی‌حسنی، م.، و کاوه، م. (1395). تعیین سهم جهت‌گیری هدف، حمایت سازمانی ادراک شده و پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش‌بینی اشتیاق شغلی معلمان زن شهرستان شهرکرد. مجله ارگونومی. 4(3)، 68-56.
خسروی، و. (1389). بررسی رابطه هویت سازمانی در کارکنان شرکت گاز استان خوزستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
ذبیحی‌حصاری، ن. خ. (1396). تأثیر آموزش مهارت‌های‌ زندگی بر حرمت خود و سلامت روان نوجوانان آهسته‌گام. نشریه توانمندسازی کودکان استثنائی. 8(22)، 95-88.
رحیمی‌کلور، ح.، و کاظم‌زاده، ر. (1397). بررسی رابطه اشتیاق شغلی و بهزیستی روان‌شناختی با فرسودگی شغلی معلمان. مجله روان‌شناسی مدرسه. 7(69)، 112-128.
سجادی‌پور، ف. (1395). بررسی مقایسه تاب‌آوری و رضایت شغلی در بین معلمان مدارس عادی و استثنائی یزد. هفتمین کنفرانس بینالمللی روان‌شناسی و علوم اجتماعی.
سلیمانی، ا.، و حبیبی، ی. (1393). ارتباطتنظیمهیجانوتاب‌آوریبابهزیستیروان‌شناختیدر دانش‌آموزان. مجلهروانشناسی مدرسه. 3(4)، 72-51.
شمشادی، م. (1395). سالمندی و امید به‌زندگی. تهران: ندای کارآفرین.
عبادی، ن.، سودانی، م.، فقیهی، ع.، و حسین‌پور، م. (1389). بررسی اثر بخشی آموزش مثبت نگری با تأکید بر آیات قرآنی بر افزایش امید به زندگی زنان مطلقه شهر اهواز. یافته‌های نو در روانشناسی. 4(10)، 71-84.
قاسم‌پور، ع.، جودت، ح.، و سلیمانی، م. (1393). مقایسهبهزیستیروان‌شناختیدردانش‌آموزانورزشکاروغیرورزشکار، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 13(2)، 204-193.
قدم‌پور، ع.، منصوری، ل.، و نصرآباد، ح. (1396). نقش ابعاد حمایت اجتماعی در پیش‌بینی اشتیاق شغلی معلمان زن مدارس استثنائی دوره ابتدایی شهر اهواز. فصلنامه علمی پژوهی زن و فرهنگ. 9(33)، 83-75.
کیا، ا. (1396). رابطه اشتیاق شغلی و تاب‌آوری با رضایت از زندگی در معلمان دانش‌آموزان استثنائی شهرستان آمل. دومین همایش علمی- پژوهشی استانی راهبردها و راهکارهای ارتقا کیفیت در آموزشوپرورش.
گل‌محمدیان، م.، و سجادی، ن. (1395). نقش سرمایه روان‌شناختی و رفتار شهروندی سازمانی در پیش‌بینی فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی مدارس استثنائی. فصلنامه روان‌شناسی افراد استثنائی. 9(24)، 54-38.
محمودی، ف.، بهروز سرچشمه، س.، کریمی، م.، انصاری شهیدی، م.، و جلیل‌آبکنار، س. س. (1395). تأثیرآموزشمهارتزندگیبرکفایتاجتماعیدانش‌آموزانآهسته‌گام. نشریه توانمندسازی کودکان استثنائی، 7(19)، 67-60.