خلاقیت، شکوفایى شخصیت، سرچشمه قدرت

سخن سردبیر

نویسندگان

استاد ممتاز دانشگاه تهران ، رئیس فدراسیون آسیایى شوراى جهانى روان درمانى

چکیده

خلاقیت در یک نگاه کلى ، آمیزه اى است إز هوش و خصیصه هاى والاى شخصیت. خلاقیت ، یعنى پویایى تفکر، تولید اندیشه برتر، ایده اى فراتر إز باور هاى کلیشه اى، درک وضع موجود و  تجسم  و ترسیم وضعیت مطلوب.
خلاقیت، یعنى  به دست گرفتن سرحلقه  زنجیره فناورى ها و یافته هاى نوین علمى ، و خلافیت یعنى شکستن بن بست ها ، دست دادن با فردا ها!

عنوان مقاله [English]

خلاقیت،

نویسندگان [English]

  • سخن سردبیر
  • Golam -Ali Afrooz