دلبستگی والد- کودک در ناشنوایان خردسال: مطالعه‌ای مقایسه‌ای*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 هیات علمی گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی دلبستگی والد- کودک در ناشنوایان خردسالان در مقایسه با همتایان شنوا بود. روش این مطالعه، توصیفی و پس‌رویدادی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی خردسالان ناشنوای عمیق 24-10 ماهه تشکیل دادند که در شش ماهه دوم سال 1397 به مرکز کاشت حلزون شنوایی ایران مراجعه کرده و در لیست انتظار نوبت عمل کاشت حلزون شنوایی قرار داشتند. با روش نمونه‌گیری تصادفی 37 خردسال ناشنوای عمیق (18 دختر و 19 پسر) با میانگین سنی 24/13 انتخاب و با 30 خردسال شنوا (16 دختر و 14 پسر) با میانگین سنی 16/11 ماهه به‌لحاظ دلبستگی والد- کودک مقایسه شدند. مقیاس دلبستگی پس از تولد (MPAS) توسط مادران هر دو گروه تکمیل شد. تحلیل داده‌ها در نرم‌افزار 22Spss- با روش تحلیل واریانس چندمتغیره  و تی مستقل صورت گرفت. نتایج حاکی از عدم تفاوت معنادار در دلبستگی کلی و خرده‌ مقیاس‌های کیفیت دلبستگی، نبود خصومت و رضایت از تعامل در گروه شنوا و ناشنوا بود (001/0P<). به‌نظر می‌رسد، صرف وجود ناشنوایی در فرزند منجر به کاهش دلبستگی مادر با وی نمی‌شود. عواملی مانند سن تشخیص و مداخله ناشنوایی، میزان حساسیت و پاسخ‌گویی والدین و حمایت های اجتماعی در راستای تسهیل پذیرش ناشنوایی در کیفیت دلبستگی والد کودک مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parent-child attachment in deaf toddlers: A comparative study

نویسندگان [English]

  • Saeid Hassanzadeh 1
  • Fatemeh Nikkhoo 2
1 Faculty of psychology and educaion, university of tehran. tehran, iran
2 Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabataba&amp;#039;i University
چکیده [English]

The present study aimed to investigate attachment in deaf toddlers and compare the results with their hearing peers. The study was a descriptive retrospective one. The population included all profound deaf toddlers of 10-24 months who had referred to Iran Cochlear Implant Center and were in cochlear Implant waiting list. 37 deaf toddlers were selected whose average age was 13.24by random sampling and were compared to 30 normal children with the average age of 11.16 in terms of child-parent attachment. Maternal Postnatal Attachment Scale (MPAS: Condon & Corkindale) was completed by mothers of both hearing and deaf groups. Data analysis was done by multivariate analysis of variance (MANOVA) and independent t-test in SPSS22. The results showed that there was no significant difference between the hearing and deaf groups in terms of the total score of attachment and its subscales, including attachment quality, absence of hostility and pleasure in interaction (P<0.001). It seems that, deafness in children alone would not reduce maternal attachment to their mothers. Factors such as the age of intervention, parents’ sensitivity and accountability level, and social support to facilitate the acceptance of deafness affect the quality of parent-child attachment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment
  • deaf toddler
  • Maternal Postnatal Attachment Scale
حسن‌زاده، س. (1391). استرس والدینی در مادران دارای فرزند ناشنوا. مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. (1)42، 62-51.
حسن‌زاده، س.، و نیک‌خو، ف. (1395). اثربخشی برنامه جامع توانبخشی والدمحور نوایش بر رشد مهارت‌های ارتباطی اولیه و زبانی کودکان ناشنوای 0 تا 2 سال. مجله توانبخشی. (4)17، 337-326.
خوشابی، ک.، و ابوحمزه، ا. (1396). جان بالبی، نظریه دلبستگی. چاپ سوم. تهران: دانژه.
زینالی، ش.، مظاهری، م.، صادقی، م.، و جباری، م. (1390). رابطه دلبستگی مادر- کودک و ویژگی‌های روانی مادران با مشکلات غذاخوردن در کودکان. روانشناسی تحولی. (8)22، 66-55