نویسنده = سعیده بهروز جشمه
تاثیر آموزش مهارت‌ زندگی بر کفایت اجتماعی دانش‌آموزان آهسته‌گام

دوره 7، شماره 3، مهر 1395، صفحه 60-67

فریده محمودی؛ سعیده بهروز جشمه؛ مسعود کریمی؛ مجتبی شهیدی انصاری؛ سیده سمیه جلیل آبکنار