نمایه نویسندگان

ا

 • احمدزاده، مریم بررسی کارآیی مدل ماهی بزرگ در ظرف کوچک: مقایسه اضطراب امتحان، خودپنداره تحصیلی وخودپنداره اجتماعی دانشجویان استعداد درخشان و عادی [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • اشکان، ساناز مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت والدین و تاب‌آوری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • افروز، غلامعلی اثربخشی درمان با استفاده از اسب بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودک اتیسم و تأثیر آن بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادر [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-13]
 • افروز، غلامعلی استانداردسازی نسخه سوم نوین آزمون توانایی شناختی وودکاک- جانسون برای کودکان دبستانی با مشکلات یادگیری [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • افروز، غلامعلی طراحی برنامه جامع غنی سازی روابط درون خانوادگی با تأکید بر مشارکت والدین در اصلاح مشکلات رفتاری فرزندان: پیش مطالعه پژوهشی [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • افروز، غلامعلی مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت والدین و تاب‌آوری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • امیری مجد، مجتبی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی دختران نابینا [دوره 5، شماره 1، 1393]

ب

 • برهان، اعظم مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی و دانش‌آموزان عادی [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • به پژوه، احمد طراحی برنامه جامع غنی سازی روابط درون خانوادگی با تأکید بر مشارکت والدین در اصلاح مشکلات رفتاری فرزندان: پیش مطالعه پژوهشی [دوره 5، شماره 2، 1393]

ت

 • تازیکی، طیبه اثربخشی درمان با استفاده از اسب بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودک اتیسم و تأثیر آن بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادر [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-13]

خ

 • خانبانی، مهدی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش علائم اختلال سلوک [دوره 5، شماره 1، 1393]

د

 • دوایی، مهدی استانداردسازی نسخه سوم نوین آزمون توانایی شناختی وودکاک- جانسون برای کودکان دبستانی با مشکلات یادگیری [دوره 5، شماره 1، 1393]

ر

 • رفیع خواه، محسن مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی و دانش‌آموزان عادی [دوره 5، شماره 2، 1393]

ش

 • شکرزاده، شهره استانداردسازی نسخه سوم نوین آزمون توانایی شناختی وودکاک- جانسون برای کودکان دبستانی با مشکلات یادگیری [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • شکوهی یکتا، محسن طراحی برنامه جامع غنی سازی روابط درون خانوادگی با تأکید بر مشارکت والدین در اصلاح مشکلات رفتاری فرزندان: پیش مطالعه پژوهشی [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • شمسی، عبدالحسین بررسی کارآیی مدل ماهی بزرگ در ظرف کوچک: مقایسه اضطراب امتحان، خودپنداره تحصیلی وخودپنداره اجتماعی دانشجویان استعداد درخشان و عادی [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • شیخ محمدی، عباس مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی و دانش‌آموزان عادی [دوره 5، شماره 2، 1393]

ص

 • صمدی، مریم بررسی کارآیی مدل ماهی بزرگ در ظرف کوچک: مقایسه اضطراب امتحان، خودپنداره تحصیلی وخودپنداره اجتماعی دانشجویان استعداد درخشان و عادی [دوره 5، شماره 2، 1393]

ط

 • طالبی، هوشنگ مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت والدین و تاب‌آوری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان [دوره 5، شماره 2، 1393]

ف

 • فروغی ابری، احمد مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت والدین و تاب‌آوری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان [دوره 5، شماره 2، 1393]

ق

 • قاسم زاده، سوگند اثربخشی درمان با استفاده از اسب بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودک اتیسم و تأثیر آن بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادر [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-13]
 • قاسم زاده، سوگند طراحی برنامه جامع غنی سازی روابط درون خانوادگی با تأکید بر مشارکت والدین در اصلاح مشکلات رفتاری فرزندان: پیش مطالعه پژوهشی [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • قمرانی، امیر بررسی کارآیی مدل ماهی بزرگ در ظرف کوچک: مقایسه اضطراب امتحان، خودپنداره تحصیلی وخودپنداره اجتماعی دانشجویان استعداد درخشان و عادی [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • قمری، محمد اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی دختران نابینا [دوره 5، شماره 1، 1393]

ک

 • کامکاری، کامبیز استانداردسازی نسخه سوم نوین آزمون توانایی شناختی وودکاک- جانسون برای کودکان دبستانی با مشکلات یادگیری [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • کسایی، عبدالرحیم اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش علائم اختلال سلوک [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • کهریزی، الهه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی دختران نابینا [دوره 5، شماره 1، 1393]

م

 • منشئی، غلامرضا مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت والدین و تاب‌آوری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • مهاجرانی، محمد مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی و دانش‌آموزان عادی [دوره 5، شماره 2، 1393]

ی

 • یار محمدیان، احمد بررسی کارآیی مدل ماهی بزرگ در ظرف کوچک: مقایسه اضطراب امتحان، خودپنداره تحصیلی وخودپنداره اجتماعی دانشجویان استعداد درخشان و عادی [دوره 5، شماره 2، 1393]