نمایه نویسندگان

ا

 • افروز، غلامعلی مقایسه فصل تولد و میانگین سن تقویمى و زیستى والدین دانش‌آموزان آهسته‌گام با نشانگان داون با والدین دانش‌آموزان عادی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 41-33]
 • الستی، یگانه بررسی تأثیر آموزش برنامه ارتباط بدون خشونت بر افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان با آسیب شنوایی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 10-1]
 • امینی، داریوش بررسی میزان آگاهی مهارتآموزان ماده 28 و نومعلمان دانشگاه فرهنگیان از اختلالات دیکته به منظور ارائه الگوی مطلوب [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 56-42]

ح

 • حاتمی ورزنه، ابوالفضل نقش واسطه‌ای خودتنظیمی هیجانی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خودکارآمدی والدگری والدین دارای فرزند مبتلا به فنیل‌کتونوری [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 32-21]
 • حبیبی، نرگس نقش واسطه‌ای خودتنظیمی هیجانی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خودکارآمدی والدگری والدین دارای فرزند مبتلا به فنیل‌کتونوری [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 32-21]

د

 • داوری ابنوی، سیما اثربخشی مداخله ذهن‌آگاهی مبتنی بر هنر بر اضطراب دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 65-57]

ر

 • ربیعی، زهرا مقایسه فصل تولد و میانگین سن تقویمى و زیستى والدین دانش‌آموزان آهسته‌گام با نشانگان داون با والدین دانش‌آموزان عادی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 41-33]

س

 • ساداتی فیروزآبادی، سمیه سادات اثربخشی مداخله ذهن‌آگاهی مبتنی بر هنر بر اضطراب دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 65-57]
 • سلطانی نژاد، سلمان اثربخشی تمرینات چشم ساکن بر مؤلفه‌های حرکتی تکلیف دریافت‌‌کردن کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 20-11]

ص

 • صدیقی، زهرا اثربخشی تمرینات چشم ساکن بر مؤلفه‌های حرکتی تکلیف دریافت‌‌کردن کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 20-11]

ع

 • عاشوری، محمد بررسی تأثیر آموزش برنامه ارتباط بدون خشونت بر افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان با آسیب شنوایی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 10-1]
 • عباسی، حسین بررسی میزان آگاهی مهارتآموزان ماده 28 و نومعلمان دانشگاه فرهنگیان از اختلالات دیکته به منظور ارائه الگوی مطلوب [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 56-42]
 • علی پور، احمد مقایسه فصل تولد و میانگین سن تقویمى و زیستى والدین دانش‌آموزان آهسته‌گام با نشانگان داون با والدین دانش‌آموزان عادی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 41-33]

ق

 • قبادیان، مسلم بررسی میزان آگاهی مهارتآموزان ماده 28 و نومعلمان دانشگاه فرهنگیان از اختلالات دیکته به منظور ارائه الگوی مطلوب [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 56-42]

م

 • میکائیلی، نیلوفر نقش واسطه‌ای خودتنظیمی هیجانی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خودکارآمدی والدگری والدین دارای فرزند مبتلا به فنیل‌کتونوری [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 32-21]

ن

 • نظری صارم، حمزه بررسی میزان آگاهی مهارتآموزان ماده 28 و نومعلمان دانشگاه فرهنگیان از اختلالات دیکته به منظور ارائه الگوی مطلوب [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 56-42]