مقایسه ویژگی های روانشناختی دانش آموزان و دانشجویان ,و دانش آموختگان نخبه تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته روان شناسی کودکان استثنایی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

3 استاد گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران

10.22034/ceciranj.2022.281154.1538

چکیده

هدف این مطالعه مقایسه ویژگی‌های روان‌شناختی دانش‌آموزان، دانشجویان و دانش‌آموختگان نخبه مورد حمایت پکمیته امداد امام خمینی بود. برای انجام این پژوهش کاربردی از روش تحقیق زمینه‌ای استفاده شد. در دوره 94 الی 96 از جامعه آماری 4000 نفری دانش‌آموزان، دانشجویان و دانش‌آموختگان نخبه تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی، بطور تصادفی350 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده پرسشنامه اضطراب (BAI) آرون تمکین بک (1990) بود. برای توصیف داده‌ها از جداول و نمودارها و شاخص‌های آمار توصیفی مثل فراوانی، میانگین، انحراف معیار و ... استفاده شد و از SPSS 23 و سپس آمار استنباطی برای تحلیل ویژگی روان‌شناختی آزمودنی‌ها استفاده شد. مقایسه نتایج جمعیت‌شناختی ویژگی‌های روان‌شناختی با نتایج تحقیقات مرتبط نشان داد که در‌خصوص ویژگی روان‌شناختی آزمودنی‌ها تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (Sig>0.05). بین گروهها از نظر ارزیابی‌شناختی براساس تست افسردگی بک تفاوت وجود داشت. نسبت افراد افسرده در دانش‌آموزان بیشتر از دانشجویان بود. بین گروه‌ها از نظر میزان اضطراب تفاوتی وجود نداشت و در هر سه گروه ، بیشتر افراد طبیعی هستند. نتایج کاربردی نیاز به بازبینی و تقویت اساسی در کمیت و کیفیت برنامه‌های حمایتی و نحوه هدایت تحصیلی مورد نیاز جامعه نخبگان تحت حمایت سازمان‌های حمایتی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Psychological characteristics of elite schoolchildren, students, and graduates under the support of Imam Khomeini Relief Committee

نویسندگان [English]

  • Majid Malekshshi 1
  • Ezatollah Naderi 2
  • GholamAli Afrroz 3
  • Maryam Syfe Naraghi 2
1 PhD Student in psychology of exceptional children, Science and Research Department, Islamic Azad University, Tehran , Iran
2 Department of Educational Sciences. Faculty of Humanities and Social ,Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran , Iran
3 Department of Psychology . Faculty of psychology and Educational Science University of Tehran, Tehran , Iran
چکیده [English]

Aim: This study aimed to compare the psychological characteristics of elite schoolchildren, students and graduates supported by the Imam Khomeini Relief Committee. Methods: The field research method was used to conduct this applied research. During the 2005-2007 period, 350 people were randomly selected from the statistical population of 4,000 schoolchildren, students and graduates under the auspices of the Imam Khomeini Relief Committee. The tool used was Aaron Temkin Beck Anxiety Inventory (BAI) (1990). To describe the data, descriptive statistical tables, graphs, and indicators such as frequency, mean, standard deviation, etc. were used and SPSS 23 and then, inferential statistics were used to analyze subjects’ psychological characteristics. Results: A comparison of the demographic results of the subjects with the results of related research showed that there is no significant difference in the subjects’ psychological characteristics (Sig> 0.05 ). There was a difference between the groups in terms of cognitive evaluation based on the Beck Depression Inventory. The proportion of depressed people in schoolchildren was higher than among students. There was no difference between the groups in terms of anxiety, and in all three groups, most people are normal. Conclusion: The practical results show the need for a fundamental review and strengthening of the quantity and quality of support programs and the manner of academic guidance required by the elite community under the auspices of support organizations.
Keywords: Elite, psychological characteristics, supported

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Elite"
  • "psychological characteristics"
  • "supported"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 25 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 07 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 08 تیر 1401