کلیدواژه‌ها = اضطراب امتحان
اثربخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر سازگاری اجتماعی و اضطراب امتحان کودکان ناسازگار

دوره 6، شماره 4، دی 1394، صفحه 111-98

راضیه نوری پور؛ سیمین حسینیان؛ سوگند قاسم زاده