کلیدواژه‌ها = بسته آموزش هوش‌های چندگانه
اثربخشی بسته آموزش هوش‌های چندگانه بر مهارت‌های اجتماعی پسران آهسته‌گام

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 57-66

10.22034/ceciranj.2021.247378.1448

نفیسه عابدی؛ لیلا کاشانی وحید؛ الهام حکیمی راد؛ مریم اساسه