کلیدواژه‌ها = رفتار خود‌آسیب‌رسان عمدی
طراحی و اعتبار‌یابی مقدماتی برنامۀ کنترل بازداری رفتارهای خود‌آسیب‌رسان عمدی نوجوان*

دوره 9، شماره 3، مهر 1397، صفحه 17-25

10.22034/ceciranj.2018.82134

پریسا پدرام؛ سیده منور یزدی؛ شکوه‌السادات بنی‌جمالی؛ شقایق زهرایی