کلیدواژه‌ها = بهزیستی روان‌شناختی
اثربخشی روانشناسی مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزندان اوتیسم

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 54-60

صدیقه حسین ابادی؛ مه سیما پور شهریاری؛ طیبه زندی پور