نویسنده = مسعود کریمی
بررسی رابطه رشد اجتماعی با هوش هیجانی و سلامت روان در دانش‌آموزان آهسته‌گام

دوره 8، شماره 3، مهر 1396، صفحه 85-93

مسعود کریمی؛ محمد عاشوری؛ علیرضا سالمی خامنه


تاثیر آموزش مهارت‌ زندگی بر کفایت اجتماعی دانش‌آموزان آهسته‌گام

دوره 7، شماره 3، مهر 1395، صفحه 60-67

فریده محمودی؛ سعیده بهروز جشمه؛ مسعود کریمی؛ مجتبی شهیدی انصاری؛ سیده سمیه جلیل آبکنار