دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1399 
2. رابطه عملکرد انعکاسی، همدلی و ذهن‌آگاهی در نوجوانان دختر شهر تهران

صفحه 13-24

مریم مصباحی؛ سیمین حسینیان؛ اعظم اکبری احمدآبادی؛ سحر غفوری؛ معصومه صیادی