اثربخشی بازی رایانه‌ای "کهکشان هیجانات" بر مهارت‌های‌ اجتماعی کودکان دارای اختلال‌نافرمانی‌مقابله‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 استادیارگروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 مدرس، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران

10.22034/ceciranj.2020.203372.1283

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازی‌‌‌ رایانه‌ای "کهکشان هیجانات" بر مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اختلال نافرمانی‌‌ مقابله‌‌ای انجام شد. روش: پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش-آموزان دختر دوره اول ابتدایی دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای مراجعه کننده به مرکز مشاوره آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 1398-1397 بود که 24 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری هدفمند در دسترس بر اساس پرسشنامه علایم مرضی کودکان ( (CSI-4و چک‌لیست V-DSM انتخاب و در دو گروه آزمایش (12 نفر) و کنترل (12 نفر) به شیوه تصادفی گمارش شدند. از مقیاس مهارت‌های‌ اجتماعی گرشام و الیوت (1990) برای ارزیابی مهارت‌های اجتماعی استفاده شد. گروه آزمایش در 12 جلسه 30 دقیقه‌ای در طول یک ماه و نیم برنامه مداخله‌ای بازی رایانه‌ای کهکشان هیجانات را به صورت انفرادی دریافت کرد. در پایان مجدداً هردو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: داده‌ های به ‌دست‌ آمده نشان داد در تمامی خرده مقیاس‌های مهارت‌های اجتماعی بین میانگین نمرات گروه آزمایشی و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت (05/0>P).‌ به طوری که اندازه اثر در مولفه‌های مقیاس مهارت‌های اجتماعی (همکاری 313/0، جرأت‌‌ ورزی 302/0 و خودکنترلی 258/0) به دست آمد. نتیجه‌گیری: بازی رایانه‌‌ای کهکشان هیجانات بر مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اختلال نافرمانی ‌‌مقابله ‌‌ای تاثیرگذار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Emo-Galaxy Video Game on Social Skills of Children with Oppositional Defiant Disorder

نویسندگان [English]

  • Nahid Hamidzadeh 1
  • leila kashanivahid 2
  • manuchehr moradi 3
  • Samira Vakili 4
2 Assistant Professor, Departement of Psychology and Special Education, Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Sch Elect & Comp Engn, Tehran University, Tehran, Iran
4 Departement of Psychology and Special Education, Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to investigate the effects of EmoGalaxy computer games on social skills of children with oppositional defiant disorder. Method: This research was a quasi -experimental study with pre-test, post-test and a control group design. The statistical population included all female elementary school students with oppositional defiant disorder who were referred to counseling centers in the city of Tehran in the academic year of 2018-2019. 24 female students with oppositional defiant disorder were selected using available sampling method based on the criterion of Child Symptom Inventory (CSI-4) and DSM-V Checklist, then 12 of them were randomly assigned into the experiment group and 12 others were assigned into the control group. Social Skills Rating Scale (Gresham & Elliott, 1990) was used to assess their social skills. The experiment group received Emo-Galaxy Coamputer Game intervention in 12 sessions of 30 minutes during the one-and-a-half month,, while the control group waited in the waiting list. In the end, both groups were re-assessed. Data were analyzed using Multivariable Covariance Analysis (MANCOVA). Results: The findings showed that there were significant differences (p<0.05) between the experimental and the control group in all subscales of social skills (cooperation: 0.313, assertiveness: 0.302, and self-control: 0.258). Conclusion: using this computer game on emotion recognition and regulation was effective for improving social skills in children with oppositional defiant disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oppositional Defiant Disorderame
  • computer game on emotions
  • social skills