اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افکار خودآیند منفی و مشکلات خواب دانش‌آموزان دختر دارای اختلال افسردگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

10.22034/ceciranj.2020.209576.1306

چکیده

هدف: اختلال افسردگی، آسیب‌های روان‌شناختی، هیجانی و تحصیلی فراوانی برای دانش‌آموزان ایجاد می‌کند که ضروری است با بکارگیری درمان‌های روان‌شناختی مناسب نسبت به کاهش این آسیب‌ها اقدام شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افکار خودآیند منفی و مشکلات خواب دانش‌آموزان دختر دارای اختلال افسردگی انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر مبتلا به اختلال افسردگی شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بود. در این پژوهش تعداد 30 دانش‌آموز دختر مبتلا به اختلال افسردگی با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه گمارده شدند (15 دانش‌آموز در گروه آزمایش و 15 دانش‌آموز در گروه گواه). گروه آزمایش مداخله شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (سگال، ویلیامز و تیزدل، 2013) را طی دو ماه در 8 جلسه 75 دقیقه‌ای دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی (گلدبرگ، 1972)، پرسشنامه افکار خودآیند منفی (هولون و کندال، 1980) و پرسشنامه مشکلات خواب (بویس و همکاران، 1989) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افکار خودآیند منفی و مشکلات خواب دانش‌آموزان دارای اختلال افسردگی تأثیر معنادار دارد (p<0/001).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognition Therapy Based on Mindfulness on Negative Automatic Thoughts and Anxiety Thoughts in Female Student with Depression Disorder

نویسندگان [English]

  • Behnoosh Nikkhah
  • Roghayeh Haghani
  • Shadi Aghaali Tari
MA of Clinical Psychology, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: depression disorder brings about numerous psychological, emotional and academic damages for the students that appropriate psychological therapies should be applied to decrease these damages. therefore the present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of cognition therapy based on mindfulness on negative automatic thoughts and sleep problems in female students with depression disorder? Method: it was a quasi-experimental study with pretest, posttest with control group. The statistical population of the current study was the female students with depression disorder in the city of Tehran in the academic year 2018-19. 30 female students with depression disorder were selected through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (15 students in the experimental and 15 in the control group). The experimental group received the intervention of cognition therapy based on mindfulness (Segal, Williams and Tizdel, 2013) during two months in eight seventy-five-minute sessions. The applied questionnaires in this study included depression questionnaire (Goldberg, 1972) and negative automatic thoughts questionnaire (Holon and Kenda, 1980) and sleep problems questionnaire (Bois et.al, 1989). The data from the study were analyzed through MANCOVA method. Findings: the results showed that cognition therapy based on mindfulness has significant effect on negative automatic thoughts and sleep in the students with depression disorder (p<0.001). Conclusion: findings of the present study reveal that cognition therapy based on mindfulness can be used as an efficient therapy to decrease negative automatic thoughts and sleep problems in the students with depression disorder employing techniques such as mindfu

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognition therapy based on mindfulness
  • negative automatic thoughts
  • sleep problems
  • depression disorder