بررسی کارکردهای اجرایی در مولتیپل‌اسکلروزیس دوران کودکی و نوجوانی با تاکید بر توانایی برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت زمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه علامه‌طباطبایی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه علامه‌طباطبایی، تهران، ایران

10.22034/ceciranj.2020.218899.1334

چکیده

هدف. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت دو سازه برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت زمان در کودکان و نوجوانان مبتلا به ام‌اس صورت گرفته.
روش. این پژوهش یک مطالعه علی-مقایسه‌ای با طرح پس رویدادی و گروه کنترل بود. جامعه آماری را تمامی کودکان و نوجوانان مبتلا به ام‌اس عضو انجمن ام‌اس ایران تشکیل می‌دهند. برای این منظور ۳۰ نمونه مبتلا به ام‌اس و ۳۰ نمونه غیر مبتلا که ۱۸ سال و کمتر سن داشتند به‌روش نمومنه‌گیری دردسترس انتخاب و توسط نسخه والدین پرسشنامه بریف ارزیابی شدند. در آخر نتایج حاصله از نمونه‌های مبتلا با نمونه‌های غیرمبتلا مقایسه شد. (ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه بریف (جیویا، اسکوئیث، گای و کنورثی، ۲۰۰۰) بوده و داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل، تحلیل واریانس و همبستگی در نسخه ۲۶ نرم‌افزار spss تحلیل شد)
یافته‌ها. تحلیل‌ها در مورد متغیر برنامه ریزی نشان داد که میانگین کودکان مبتلا به ام‌اس از کودکان غیر مبتلا به صورت معنی‌داری بیشتر است (۷۵۸/۵= t، ۵۸= df، ۰۰۰/۰> p) و نیز همبستگی معنی‌داری میان این سازه و وضعیت تحصیلی این افراد مشاهده شده‌است (۰۲۰/۰>p). در بررسی متغیر مدیریت زمان نیز نتایج مشابه بود (۳۹۴/۵= t، ۵۸= df، ۰۰۰/۰> p) با این تفاوت که همبستگی معنادار میان این متغیر با وضعیت تحصیلی تایید نشد (۶۹۱/۰> p).
نتیجه‌گیری. نتایج این مطالعه نشان داد که کودکان و نوجوانان مبتلا به بیماری ام‌اس در مقایسه با همتایان غیر مبتلایشان در مولفه‌های برنامه‌ریزی و مدیریت زمان، ضعف قابل توجهی دارند. از این میان ضعف در مولفه برنامه‌ریزی می‌تواند بر افت وضعیت تحصیلی آنان نیز تاثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Executive Functions in Pediatric Multiple Sclerosis Emphasised on Strategic Planning and Time Management Ability

نویسندگان [English]

  • Zahra Ahmadi 1
  • Mehdi Dastjerdi Kazemi 2
  • Fatemeh Nikkhoo 2
1 MA student in psychology and education of exceptional children, faculty of psychology and educational science, Allameh Tabataba'I University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor in psychology and education of exceptional children department, faculty of psychology and educational science, Allameh Tabataba'I University, Tehran, Iran dastjerdikazemi@gmail.com
چکیده [English]

Aim.The purpose of this study was to investigate the status of two strategic planning and time management constructs in children and adolescents with MS.
Methods. This study was a causal-comparative study with post-event design and control group. The statistical population comprises all children and adolescents with MS who are members of the MS Society of Iran. For this purpose, 30 MS patients and 30 non-MS patients aged 18 years and younger were selected by convenience sampling method &evaluated by parental version of the BRIEF Questionnaire. The results of children and adolescents affected were compared with non-infected samples. (The tool of the present study was BRIEF questionnaire (Gioia, Isquith, Guy & Kenworthy, 2000) and data were analyzed using independent t-test, analysis of variance and correlation in version 26 of spss software.)
Results. Analysis of the planning variable showed that the mean of children with MS was significantly higher than non-infected children (t = 5.758, df = 58, p< 0.000) and a significant correlation between this construct and educational status were observed (p<0.020). Results of the study of time management variable were similar to the previous one (t = 5.394, df = 58, p< 0.000), but no significant correlation was found between this variable and educational status (p<0.691).
Conclusion. As a result of the analyzes, it was found that children and adolescents with MS have a significant deficits in their planning and time management components compared to their non-MS counterparts. However, weakness in the planning component can also affect their educational status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Planning
  • time management
  • Pediatric Multiple Sclerosis
  • Executive Functions