تاثیر یوگای مغز بر هوش سیال، ادراک بینایی فضایی، پیشرفت تحصیلی و تعادل کودکان آهسته‌گام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ceciranj.2020.198293.1249

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر یک دوره تمرین فرایوگای مغز بر افزایش هوش، ادراک بینایی- فضایی و پیشرفت تحصیلی و تعادل ایستای کودکان پسر آهسته‌گام انجام شد. روش: این پژوهش نیمه تجربی و به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر آهسته‌گام مدرسه ابتدایی استثنایی شهید بهشتی شهر تهران بود. شرکت کنندگان پژوهش 20 نفر از پسران آهسته‌گام با میانگین و انحراف استاندارد سنی (76/0±3/8 سال) بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 10 نفری آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش 12 جلسه تمرینات فرایوگای مغز را انجام دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات آزمون هوش وکسلر برای کودکان ویرایش پنجم (کرمی، 1396) و آزمون لک لک اصلاح شده (سبزی، دامن پاک و ططری حسن گاویار، 1398) بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های از آزمون tمستقل استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج این پژوهش، تمرینات فرایوگای مغز تاثیر معنادار بر افزایش هوش سیال (81/0=P)، ادراک بینایی فضایی (16/0=P) و تعادل ایستا (11/0=P) نداشت، ولی بر پیشرفت تحصیلی کودکان تاثیر معنادار داشت (04/0=P). نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بهتر است در کنار سایر آموزش‌های متداول تحصیلی از تمرینات فرایوگای مغز در پیشرفت تحصیلی کودکان آهسته‌گام استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of SuperBrain Yoga Exercise on Fluid Intelligence, Visual Spatial Perception, academic achievement and Balance in Slow Paced Children

نویسندگان [English]

  • Seyed Kazem Mousavi Sadati 1
  • Abdolrasoul Daneshjoo 2
  • Marjan Jirsaraei Bazargard 3
1 Assistant Professor of Motor Behavior, Department of Sport Science and Physical Education, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Sport Biomechanics, Department of Sport Science and Physical Education, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 MSc of sport injuries and corrective exercises, Department of Physical Education & Sport Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of superbrain yoga exercise on fluid intelligence, visual spatial perception, academic achievement and balance in Slow Paced Children. Methods: This quasi-experimental study was as a pretest-posttest with control group. The statistical population of this study was students with Intellectual Disabilities of Shahid Beheshti exceptional School in Tehran. The study participants were 20 boys with mean and standard deviation (76/0 ± 3/8) years were selected by convenience sampling and randomly assigned into two experimental (n=10) and control (n=10) groups. The experimental group performed 12 sessions of experimental Yoga exercises. The data collection tool was Wechsler Intelligence Scale for Children - Fifth Ed (Karami, 2017) and Modified Stroke Test (Sabzi, Damanpak & Tatari Hasan Gavyar; 2019). The data analysis were used from Shapirowilk, Levine and independent t tests of gained scores. Results: Based on the findings of this study, superbrain yoga exercises did not have a significant effect on fluid intelligence (P = 0.81), Visual Spatial Perception (P = 0.16) and static equilibrium (P = 0.19), but there was a significant effect on academic achievement of children (p =0.04). Conclusion: The results of this study showed that it would be advisable to use Superbrain Yoga exercises in educational achievement for Slow Paced Children, along with other commonly used educational programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Superbrain yoga
  • fluid intelligence
  • spatial vision perception
  • academic achievement
  • slow paced