اثربخشی روان درمانی مثبت‌نگر بر باورهای غیرمنطقی دانش آموزان استعدادهای درخشان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه روانشناسی واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 دانشیار مدعو، گروه روانشناسی واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران و دانشیار گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

10.22034/ceciranj.2020.172974.1154

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر باورهای غیرمنطقی دانش‌آموزان استعدادهای درخشان انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع ‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری شش ماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان استعداد درخشان پسر مقطع متوسطه دوم شهر شهرکرد در سال تحصیلی 97-1396 بود. نمونه مورد مطالعه شامل 40 دانش آموز استعداد درخشان بود که به شویه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و با انتساب تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند (هر گروه 20 نفر). گروه آزمایش مداخلات درمانی 10 جلسه‌ای روان درمانی مثبت‌نگر را در طی دو ماه و نیم دریافت نمودند. این در حالی است که گروه گواه هیچگونه مداخله‌ای را در طول پژوهش دریافت نکرد. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه باورهای غیرمنطقی (جونز، 1969) (کوباسا، 1990) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد روان‌درمانی مثبت‌نگر بر کاهش باورهای غیرمنطقی دانش‌آموزان استعدادهای درخشان پسر دوره دوم متوسطه موثر بوده است. این اثر در طول پیگیری شش ماهه همچنان ماندگار بوده است. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر، روان‌درمانی مثبت‌نگر می‌تواند به عنوان روشی مناسب به منظور کاهش باورهای غیرمنطقی دانش آموزان استعداد درخشان استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of positivist psychotherapy on irrational beliefs in gifted students

نویسندگان [English]

  • safar abdi 1
  • tayyebeh sharifi 2
  • kamal solati 3
  • ahmad ghazanfari 4
1 PhD student, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran, Associate Professor, Department of Psychiatry, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
4 Associate Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of positivist psychotherapy on irrational beliefs in gifted students. it was an experimental study with pretest, posttest, control group and six-month follow-up. The statistical population of the present study was secondary high school gifted male students in the city of Shahrekord in academic year 2017-18. The sample under study included 40 gifted students who were selected through simple random sampling method and randomly replaced into experimental and control groups (20 in each group). The experimental group received ten sessions of therapy interventions of positivist psychotherapy during two months while the control group didn’t receive any intervention in the study. The applied instruments included irrational beliefs questionnaire (Jones, 1969) . The data taken from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA. The results showed that positivist psychotherapy has been effective on the decrease of irrational beliefs in secondary high school gifted male students. This effect was stable during six-month follow-up. Considering the results of present study, positivist psychotherapy can be applied as a suitable method to decrease irrational beliefs in the gifted students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positivist psychotherapy
  • Irrational Beliefs
  • gifted students