.تاب آوری تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و عملکرد دانش آموزان با اختلال یادگیری : بررسی نقش واسطه ای اهمال کاری تحصیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزاهرا، تهران، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/ceciranj.2020.165517.1116

چکیده

هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی نقش واسطه‌ای متغیر اهمال‌کاری در رابطه تاب‌آوری، سرزندگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری می‌باشد.
روش: مطالعه حاضر از نوع همبستگی و تحلیل مسیر بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 96 - 95 می باشد. از میان آن‌ها تعداد 150 نفر از هر دو جنس (70 دختر و 80 پسر) به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های مقیاس تاب آوری تحصیلی، پرسشنامه سرزندگی تحصیلی، پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی پاسخ دادند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تاب آوری رابطه مثبت و معنی‌دار با سرزندگی و عملکرد دانش‌آموزان دارد. همچنین اهمال کاری رابطه معنی‌دار و منفی با سرزندگی و عملکرد دارد. از طرفی نتایج نشان داد که اهمال کاری نقش واسطه‌ای معنی‌داری میان تاب اوری و عملکرد و همچنین سرزندگی و عملکرد دارد.
نتیجه‌گیری: اهمال‌کاری تحصیلی، تاب‌آوری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی، بر زمینه‌های آموزشی-تحصیلی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشت روان دانش‌آموزان با اختلال یادگیری تأثیرگذار است و اهمال‌کاری تحصیلی، نقش واسطه در رابطه بین سرزندگی، تاب‌آوری و عملکرد تحصیلی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resiliency, Vitality and Academic Achievement of Students with Learning Disabilities: The Mediating Role of procrastination

نویسندگان [English]

  • Leila Afzali 1
  • somaye Esmaeili 2
  • zahra naghsh 3
1 Ph.D in Educational Psychology, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD student of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Education, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objectives: The purpose of this study was to investigate the mediating role of procrastination in relationship between resilience, vitality and academic performance of students with learning disabilities.
Method: The present study is a correlation and path analysis method. The statistical population includes all elementary school students in Tehran during the academic year 1995-96. A total of 150 individuals of both sexes (70 girls and 80 boys) were selected by random sampling. They answered the resilience scale, the academic vitality questionnaire, and the procrastination questionnaire.
Results: The results showed that resilience has a positive and significant relation with the vitality and performance of students. Also, procrastination has a meaningful and negative relationship with vitality and performance. On the other hand, the results showed that procrastination has a significant mediating role between vitality and performance as well as vitality and performance.
Conclusion: Educational procrastination, educational resilience and academic vitality affect the educational, economic, social and mental health of students with learning disabilities, and academic procrastination plays a mediating role in the relationship between vitality, resiliency and performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Disability
  • educational procrastination
  • Academic resiliency
  • Academic vitality