دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. اثربخشی مشاوره‌ کوتاه مدت راه حل محور بر اعتیاد به اینترنت نوجوانان پسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1399

یاسر مدنی؛ قاسم تسیه حسینی؛ سحر صمدی