کلیدواژه‌ها = بسته آموزشی تعامل والد- فرزند
اثربخشی بسته آموزشی تعامل والد- فرزند بر کیفیت دلبستگی کودکان دارای تعامل مادر-کودک ناکارآمد

دوره 10، شماره 2، تیر 1398، صفحه 237-249

10.22034/ceciranj.2019.95993

سارا علی قنواتی؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری؛ محمدرضا عابدی؛ اعظم تقوی