نویسنده = سودابه احمدزاده سامانی
اثربخشی طرحواره‌درمانی بر اجتناب شناختی دانش‌آموزان دختر دارای طرحواره‌های ناسازگار اولیه

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 56-65

10.22034/ceciranj.2021.246140.1438

سودابه احمدزاده سامانی؛ اکرم دهقانی؛ مهرداد کلانتری؛ صدیقه رضایی دهنوی